Voorwaarden voor gebruik van Smörrel

Disclaimer: Hoewel Smörrel BV. en de personen die deze website onderhouden (“wij”, “ons” of het “bedrijf”) werken geregeld om ervoor te zorgen dat productinformatie op deze website correct en actueel is, soms kunnen we de ingrediënten van een product wijzigen, terwijl we ernaar streven onze producten. Werkelijke productverpakkingen en materialen kunnen meer en/ of andere informatie bevatten dan die op onze website. We raden aan dat u niet alleen vertrouwt op de gepresenteerde informatie en dat u altijd de productlabels volledig leest voordat u onze producten consumeert. Neem voor meer informatie over een product contact met ons op. Inhoud op deze site is alleen voor referentiedoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van advies van een arts, apotheker, voedingsdeskundige of een andere erkende zorgverlener of behandelaar. U mag deze informatie niet gebruiken als zelfdiagnose of voor de behandeling van enige vorm van gezondheidsprobleem, letsel of ziekte. Neem onmiddellijk contact op met uw zorgverlener als u vermoedt dat u een medisch probleem heeft. Informatie en verklaringen met betrekking tot onze producten zijn niet beoordeeld door de Food and Drug Administration en zijn niet bedoeld om een ​​ziekte of gezondheidstoestand te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

1. Acceptatie van gebruiksvoorwaarden en amendementen. Telkens wanneer u onze website gebruikt of bezoekt, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd met of zonder kennisgeving aan u. Als u een bepaalde service op deze website gebruikt of via deze website bezoekt, bent u bovendien onderworpen aan de regels of richtlijnen die van toepassing zijn op die services. Ze worden door verwijzing opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Lees het privacy beleid van de site dat in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen door middel van verwijzing.

2. Aard van deze website. Deze website en de diensten die u op en via deze website worden aangeboden, worden geleverd in de “AS IS” -basis. U gaat ermee akkoord dat het bedrijf zich het recht voorbehoudt om de levering van deze website en haar diensten te wijzigen of te beëindigen en om de gegevens die u verstrekt, tijdelijk of permanent, op elk moment en zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u te verwijderen. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor tijdigheid, verwijdering van informatie, het niet opslaan van informatie, onnauwkeurigheid van informatie of ongepaste aflevering van informatie.

3. Uw verantwoordelijkheden en registratieverplichtingen. Om deze website of bepaalde delen daarvan te gebruiken, moet u zich mogelijk registreren voor een gebruikersaccount; in dit geval gaat u ermee akkoord waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, en – als een minimumleeftijd vereist is om in aanmerking te komen voor een gebruikersaccount – gaat u ervan uit dat u ten minste de vereiste leeftijd heeft bereikt. Door u te registreren voor een gebruikersaccount, gaat u expliciet akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze site, inclusief eventuele wijzigingen door het bedrijf die hierin zijn gepubliceerd, ook nadat u zich hebt geregistreerd.

4. Privacy beleid. Registratiegegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die de site kan verzamelen, zijn onderworpen aan de voorwaarden van het privacy beleid van de onderneming.

1. Registratie en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, en u bent verantwoordelijk voor alle gebruik van uw gebruikersaccount en / of gebruikersnaam, ongeacht of deze door u is geautoriseerd of niet door u is geautoriseerd. U gaat ermee akkoord het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount, gebruikersnaam of wachtwoord.

2. Uw gedrag. U stemt ermee in dat alle informatie of gegevens van welke aard dan ook, hetzij tekst, software, code, muziek of geluid, foto’s of afbeeldingen, video of ander materiaal (“inhoud”), openbaar of privé beschikbaar gesteld, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die de genoemde inhoud levert, of van de persoon wiens gebruikersaccount wordt gebruikt. U gaat ermee akkoord dat deze website u blootstelt aan inhoud die u aanstootgevend of aanstootgevend vindt. Het bedrijf is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud die op deze website wordt weergegeven, noch voor enige fout of weglating met betrekking tot die inhoud.

3. Door gebruik te maken van deze website of enige geleverde dienst, gaat u uitdrukkelijk ermee akkoord dat: (a) u geen inhoud zult aanbieden of uzelf zult gedragen op een manier die kan worden opgevat als: onwettig, illegaal, bedreigend, schadelijk, beledigend, intimiderend, stalken , tortious, lasterlijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, aanstootgevend, aanstootgevend, pornografisch, ontworpen om de werking van deze website of enige dienst die wordt aangeboden, geïnfecteerd met een virus of andere destructieve of schadelijke programmeringsroutine, die aanleiding geeft tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, of in overtreding van een toepasselijke lokale, nationale of internationale wet; (b) u uw identiteit met een persoon of entiteit niet nabootst of deze niet verkeerd voorstelt; (c) u zult de oorsprong van door u verstrekte inhoud niet vervalsen of anderszins proberen te verbergen of verkeerd voor te stellen; (d) u ​​zult geen informatie over andere gebruikers verzamelen of verzamelen; (e) u zult deze website niet gebruiken om te voorzien, enige inhoud of service op enige commerciële manier of op enige manier waarbij ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van ongeoorloofde reclame of handel; (f) u deze website niet zult gebruiken om een ​​dienst of inhoud te promoten of te exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, die naar eigen goeddunken kan worden onthouden; (g) u zult geen inhoud opgeven die aanleiding kan geven tot het burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk stellen van het bedrijf, of die kan worden beschouwd als een overtreding van enige lokale, nationale of internationale wet, inclusief maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot auteursrechten , handelsmerken, patenten, eigen of vertrouwelijke intellectuele eigendom of handelsgeheimen.

4. Indiening van inhoud op deze website. Door enige inhoud aan deze website te verstrekken:

(a) u stemt erin toe om het Bedrijf een wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend, niet-exclusief recht en licentie (inclusief morele rechten of andere noodzakelijke rechten) te verlenen om te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, aan te passen, aan te passen, te publiceren, te distribueren, uit te voeren, afgeleide werken en compilaties geheel of gedeeltelijk promoten, archiveren, vertalen en creëren. Een dergelijke licentie is van toepassing met betrekking tot elke vorm, media of technologie die al bekend was ten tijde van de bepaling of anderszins later werd ontwikkeld; (b) u garandeert en verklaart dat u over alle wettelijke, morele en andere rechten beschikt die noodzakelijk zijn om het Bedrijf de licentie te verlenen die is gespecificeerd in deze sectie 7; en (c) u erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf het recht (maar niet de plicht) heeft, naar goeddunken van het Bedrijf, om te allen tijde en om welke reden dan ook te weigeren om de inhoud te publiceren, te verwijderen of te blokkeren; met of zonder kennisgeving.

5. Diensten van derden. Goederen en diensten van derden kunnen op of via deze website worden geadverteerd en/ of beschikbaar worden gesteld. Vertegenwoordigingen met betrekking tot producten en diensten die door derden worden geleverd, worden beheerst door het beleid en de verklaringen van deze derde partijen. Het bedrijf is op geen enkele manier aansprakelijk voor of verantwoordelijk voor uw transacties of interactie met derden.

6. Vrijwaring. U stemt ermee in om de onderneming en de vertegenwoordigers van het bedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, verbonden partijen, functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten, onafhankelijke contractanten, adverteerders, partners en co-branders te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke juridische vergoedingen, die kunnen worden ingediend door een derde partij, die voortvloeien uit uw onrechtmatige gedrag of onrechtmatige connectie met deze website of dienst, uw onrechtmatige levering van inhoud, uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of enige andere schending door u van de rechten van een ander persoon of feest.

7. AFWIJZING VAN GARANTIES. HET BEDRIJF GEEFT GEEN IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIES DAT ALLE ONDERDELEN VAN DE SERVICE ZONDER ONDERBREKING ZULLEN ZIJN, FOUTVRIJ, VIRUSVRIJ, TIJDIG, VEILIG, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF VAN EVENTUELE KWALITEIT, NOCH HET GARANDEERT, NOCH IMPLICIET OF UITDRUKKELIJK DAT ELKE INHOUD IS VEILIG OP ENIGE MANIER VOOR DOWNLOADEN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH DE VENNOOTSCHAP NOCH ENIGE DEELNEMER AAN DE DIENST EEN PROFESSIONEEL ADVIES BIEDT EN DAT ELK ADVIES OF ENIGE ANDERE INFORMATIE VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO MAG WORDEN GEBRUIKT EN DAT DE ONDERNEMING NIET AANSPRAKELIJK WORDT GEHOUDEN OP ENIGERLEI WIJZE GELEDEN DAT DE ONDERNEMING NIET ONRECHTMATIG OF NALATIG HANDHAAFT.

Sommige jurisdicties staan ​​mogelijk geen afwijzingen van impliciete garanties toe en bepaalde verklaringen in de bovenstaande disclaimer zijn mogelijk niet op u van toepassing met betrekking tot impliciete garanties; de overige bepalingen en voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DE ONDERNEMING NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF EXEMPLAIRE SCHADE WELKE NIET WORDT VEROORZAAKT DOOR DE GROSS NALATIG OF ANDERSZINS FOEELIG GEDRAG VAN HET BEDRIJF. DIT OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS HET BEDRIJF IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), HET GEVOLG VAN (A) HET GEBRUIK VAN DIENSTEN OF DE ONVERMOGEN OM DIENSTEN TE GEBRUIKEN, (B) DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN / OF DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE TRANSACTIE DIE IS AANGEGEVEN DOOR DIENSTEN, (C) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENSVERZENDINGEN, (D) VERKLARINGEN VAN ENIGE DERDE PARTIJ OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ DIE GEBRUIKT VAN DIENSTEN, OF (E) ELKE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DIENSTEN, VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE NIET WORDT VEROORZAAKT DOOR DE GROSS NALATIG OF ANDERSZINS FOUT ZELFGEDRAG VAN HET BEDRIJF.

In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan ​​de aansprakelijkheid te beperken en daarom zijn dergelijke beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

9. Voorbehoud van rechten. Het bedrijf behoudt alle rechten van het bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten die het bedrijf mogelijk heeft met betrekking tot deze website, de inhoud ervan en goederen en diensten die mogelijk verstrekt. Het gebruik van de rechten en eigendommen van het Bedrijf vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, die naar eigen goeddunken kan worden onthouden. Door diensten aan u ter beschikking te stellen, verschaft het Bedrijf u geen impliciete of uitdrukkelijke licenties of rechten en heeft u geen enkel recht om commercieel gebruik te maken van deze website of verleende diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

10. Kennisgeving van schending van het auteursrecht. Als u denkt dat uw eigendom op een manier is gebruikt die kan worden beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of een schending van uw intellectuele eigendomsrechten, kan de auteursrechtagent van het bedrijf worden gecontacteerd via het volgende e-mailadres info@smorrel.nl.

11. Toepasselijk recht. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of de producten of diensten die het Bedrijf zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de lokale wetgeving van toepassing op de vestigingsplaats van het Bedrijf, niettegenstaande eventuele verschillen tussen de dergelijke wetten en de relevante wetten die van kracht zijn op uw locatie. Door u te registreren voor een gebruikersaccount op deze website of door deze website en de services te gebruiken, accepteert u dat de jurisdictie wordt verleend aan de rechtbanken die jurisdictie hebben over de vestigingsplaats van het bedrijf en dat eventuele geschillen worden behandeld door de rechtbanken in een dergelijk rechtsgebied.

12. Diverse informatie. (a) In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geacht wordt in strijd te zijn met de wetten, regels of voorschriften door een rechtbank met jurisdictie over de partijen, zal deze bepaling worden geïnterpreteerd om de originele bedoelingen van de partijen weer te geven overeenkomstig met toepasselijke wetgeving, en de rest van deze gebruiksvoorwaarden blijven geldig en van toepassing; (b) het falen van een partij om enig recht uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van het recht van die partij, en het genoemde recht blijft volledig van kracht; en (c) het Bedrijf mag de rechten en verplichtingen van het Bedrijf uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden overdragen; in dit geval zal het bedrijf worden ontheven van elke verdere verplichting.

13. Neem contact met ons op. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres info@smorrel.nl.